Forside

Aktuel

Issefjordens Ørredsammenslutning 

Oprindelige ørreder i Karup  Å 

Hormonforstyrrelse 

 Ørredudsætninger 

Regnbueørreder - faunaforurening    

Fiskehistorie fra Grønland

Links

Webmaster

                                                                                                              18/11 – 05.

 Døden må gives en årsag!

 

Her i efteråret har Danmarks Sportsfiskerforbund sparket en kampagne i gang mod de ”slemme garnfiskere”, der hænges ud for at være skyld i tilbagegangen hvad angår havørreder. Det er da også ganske rigtigt, at fiskeriet efter disse udmærkede fisk har svigtet, især på øerne – men det er jo snart en gammel sag og hænger i tid nøje sammen med de nedskæringer i udsætningerne, der rigtig satte ind fra og med 2001 (se nærmere andetsteds på hjemmesiden). Det ramte naturligvis også garnfiskerne, og på de kyststrækninger, jeg har kendskab til, skete der en betydelig afmatning i garnfiskeriet efter ørreder. Der har dog været kortvarige opblusninger, når der skete større udslip fra havbrug, og ved fangsten af regnbuer af ringe kvalitet er der sikkert også røget nogle af de få havørreder med. Så her er endnu et argument for, at myndighederne burde skride effektivt ind overfor havbrugene!

Men når det betænkes, at garnfiskeriet efter ørreder generelt er på tilbagetog, virker det lidt besynderligt, at Sportsfiskerforbundet vælger at tage spørgsmålet op netop nu, og efter pressemeddelelser at dømme underligt diffust.

Man kunne få den tanke, at Sportsfiskerforbundet er noget nervøs for selv at blive draget til ansvar for de manglende ørreder, og der derfor er brug for lidt afledning. Det kunne være, at det i foreningerne huskes, at forbundet bød de forringede udsætninger hjerteligt velkomne i 2001 og fortsatte med i ”Wilhjelmudvalget” at støtte yderligere forringelser. Hvad årsagen til denne mærkelige linie kan være, står hen i det uvisse. Er der tale om et naivt ”tilbage til naturen synspunkt”, hvorefter rigtige sportsfiskere kun bør fiske efter ”naturlige” ørreder? Eller er det blot det sædvanlige, at Sportsfiskerforbundet viger tilbage for at kritisere myndighederne for ikke at miste sin offentlige understøttelse? Eller er det generel uvidenhed?

Men det koster ikke noget at skyde på garnfiskerne, når mange opgiver det ringe fiskeri, foreningers medlemstal daler og ligeledes købet af fisketegn.

Sportsfiskerforbundets kampagne mod garnfiskere virker underlig løs (i hvert fald i det materiale, jeg har set). Hvad vil man konkret gøre mod garnfiskerne? Det kan vel ikke være undgået forbundets opmærksomhed, at fiskerikontrollen i de senere år under skiftende regeringer er skåret kraftigt ned og i 2003 fik pålæg om at nedprioritere kontrollen med det rekreative fiskeri og anvende de sparsomme ressourcer overfor erhvervsfiskeriet?

Men det er vel for dristigt at kræve en genopretning af fiskerikontrollen. Et sådant krav er sikkert ikke velset i fødevareministeriet!

Er det da selvtægt mod garnfiskere, der indirekte lægges op til? Nej, det er nok at lægge for meget i en simpel afledningsmanøvre. 

Hvor kunne det være velgørende, hvis Danmarks Sportsfiskerforbund droppede taktiske overvejelser, undersøgte hvad der mon kunne ligge af kolde økonomiske overvejelser bag de opreklamerede modeluner indenfor forvaltningen af fiskebestande og dernæst gav sig til at arbejde målrettet for et bedre fiskeri!

 

Bjørn Larsen.