Forside

Aktuel

Issefjordens Ørredsammenslutning 

Oprindelige ørreder i Karup  Å 

Hormonforstyrrelse 

 Ørredudsætninger 

Regnbueørreder - faunaforurening    

Fiskehistorie fra Grønland

Links

Webmaster

Kønsforstyrrelser hos fisk.

 En formålsløs undersøgelse??  

For få år siden kom det frem, at Århus amt havde fundet ud af, efter undersøgelser i et par af amtets vandløb, at mange hanfisk udviklede sig i hunlig retning. Det gjaldt i høj grad ørreder, hvor op til 40 % af hannerne led af hormonforstyrrelser.

Undertegnede og andre lagde pres på daværende miljøminister, Hans Chr. Schmidt, med krav om primært en landsdækkende undersøgelse, der skulle vise, om der blot var tale om et lokalt fænomen i Århus amt, eller en generel tendens i landet som helhed.

Efter en del tovtrækkeri satte ministeren så 3 mio. af til en undersøgelse, hvis resultat nu foreligger. Overraskende har der ikke været tale om en undersøgelse af kønsforstyrrelser hos fisk, men blot af nogle vandprøver udtaget forskellige steder i landet, og disse vandprøver viser ikke noget større indhold af østrogener (kvindeligt kønshormon) eller østrogenlignende stoffer, der mistænkes for at være skyld i kønsforstyrrelserne. Lidt påfaldende fokuseres der særligt på østrogener fra kvinders urin. Undersøgelsen siges så at påvise, at der ingen fare eksisterer, men at man da gerne vil forske videre og gerne have udbygget de dårlige rensningsanlæg, der alligevel er planlagt forbedret over en årrække.

 Der er altså lavet en undersøgelse, der intet har afklaret om hyppigheden af kønsforstyrrede fisk – altså ikke skabt et grundlag for vurdering af problemets omfang, hvorfra der kunne arbejdes videre med årsager og mulige afhjælpende foranstaltninger. Den ret ligegyldige undersøgelse afdækker dog noget – nemlig hvad der ud fra en positiv vurdering kan betegnes som en udtalt uvidenhed hos undersøgerne. Er man mon ikke klar over, at selv små koncentrationer af østrogener og østrogenlignende stoffer i vandet udgør en fare? Stofferne binder sig til fedtvæv og opkoncentreres i fødekæden. Undersøgernes ligegyldighed overfor østrogenlignende stoffer til fordel for fokuseringen på kvinders vandladning kunne tyde på, at man ikke er klar over, hvor udbredte sådanne stoffer er i vor dagligdag. De findes bl.a. i rengøringsmidler, blødgørere til plastik og i forskellige sprøjtemidler og kan let tilføres vandmiljøet via rensningsanlæg eller markdræn. Dertil må lægges, at svært nedbrydelige restprodukter af det nu forbudte DDT kan regnes til de østrogenlignende stoffer, der er svære at påvise, men let optages i dyrs fedtvæv, som undersøgelser af stærkt kønsforstyrrede alligatorer i USA har vist. Der blev vist brugt ikke så lidt DDT førhen i Danmark! Endelig må nævnes brug af spildevandsslam og udbringning af gylle på de dyrkede marker, hvor drænene sørger for tilledning af sikkert ikke så lidt østrogen til vandløbene.  

Ved sin fokusering på østrogen fra kvinder og bagatellisering generelt af problemerne i øvrigt, virker undersøgelsen underligt ligegyldig og formålsløs. Men det har måske netop været formålet? Da problemets omfang ikke er afdækket gennem undersøgelser af fisk, kan resultaterne fra Århus amt stadig ”officielt” affærdiges som særtilfælde, og det vil være svært for velmenende politikere at kræve en indsats på basis af den gennemførte undersøgelse! For der kan nok ikke gribes ind med lovgivning rettet mod kvinders vandladning(!)

Den kemiske industri og landbruget slipper for at bruge betydelige midler til lobbyvirksomhed overfor politikerne for at hindre indgreb i produktion og håndtering af affaldsstoffer, og fiskeribiologer kan ånde lettet op og med ”god samvittighed” fortsætte med på mere eller mindre løst grundlag at udnævne div. vandløb til at have ”selvreproducerende” ørredbestande, og derved spare udsætninger.

Så alt i alt har undersøgelsen nok tjent en del formål og været et godt eksempel på den indsats for et bedre miljø, som de fleste politikere prioriterer højt!!

Så får man blot håbe på, at skatteyderne finder, at de 3 mio. er anvendt forsvarligt!  

Bjørn Larsen.