Forside

Aktuel

Issefjordens Ørredsammenslutning 

Oprindelige ørreder i Karup  Å 

Hormonforstyrrelse 

 Ørredudsætninger 

Regnbueørreder - faunaforurening    

Fiskehistorie fra Grønland

Links

Webmaster

                                                                                                          24/9 – 05.

 

Kommentar til brev fra DFU vedr. udslip af regnbueørreder fra havbrug.

 

Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU) i Silkeborg har i brev af 13/9 (se ovenfor) svaret på henvendelse fra Slagelse Sportsfiskerforening om de mange ubehagelige udslip af store regnbueørreder fra havbruget ”Musholm Lax” i Storebælt. 

Hermed nogle kommentarer til biologernes skrivelse: 

Svaret fra biologerne lider af den gennemgående svaghed, at man kun i ringe grad forholder sig til den konkrete sag om udslip af store regnbuer, der invaderer små ørredvandløb, men kommer med en generel vurdering af regnbueørreder på basis af erfaringer om små undslupne fisk i jyske vandløb, og om disse fisk kan etablere bestande i de små vandløb.

Slagelse Sportsfiskerforening er udmærket klar over, at en selvreproducerende bestand af regnbuer ikke skulle være mulig, og vore bekymringer og vor henvendelse til DFU går da også på de store undslupne regnbuers dominans i de små ørredvandløb hvad angår konkurrence om føden, og at de små rigtige ørreder ender i maven på regnbuerne.

Disse bekymringer har DFU ikke den store lyst til at forholde sig til, men åbner da et par ”kattelemme” bl. a. ved at udtale, at man er stærkt kritiske overfor udbredelse af faunafremmede arter, herunder regnbueørred, og at de store udslip kan have en eller anden form for negativ effekt.

Efter dette skulle man forvente, at DFU ville rådgive toppen i fødevareministeriet om det rimelige i at få nedlagt de vindudsatte dele af ”Musholm Lax”, hvorfra de regelmæssige udslip sker – men nej, i stedet rådes de ramte foreninger til at rette henvendelse til Vestsjællands amt, skønt biologerne udmærket er vidende om, at amtet gennem en længere årrække har modtaget en stribe klager i sagen, uden at det har ændret amtets positive indstilling til virksomheden.

DFU fremkommer med den ”trøst” til foreningen, at nylige undersøgelser (august) har vist forekomst af naturlig ørredyngel, og det er da også fint, men kan ikke bruges til at bagatellisere udslippene af regnbuer. For det første foregår adskillige af de korte el-befiskninger direkte på og omkring nogle af de fåtallige brugbare legebanker, der findes i Tude å’s vandsystem. At der i august findes lidt naturlig yngel her kan ikke bruges til at postulere, at vandløbet så er sikret en rimelig bestand af ørreder, men desværre nok til i udsætningsplanen at udnævne vandløbet til at være ”selvreproducerende” og undgå udsætningerne. Dertil kommer, at der senere på efteråret sker den traditionelle invasion af store regnbuer, der så kan tage fat på de få små ørreder, der endnu ikke er ædt af hejrer.

Ikke underligt, at det - i forhold til tidligere – kniber gevaldigt med at fange bækørreder, og at fangsten af havørreder på kysten er stærkt forringet. Her sløres billedet dog af de generelle nedskæringer i udsætningerne, der sideløbende er foretaget. 

Det kan undre, at DFU ikke ønsker at tage håndfast fat på problemet med udslip fra havbrug – annoncerer undersøgelser og rådgivning af de ansvarlige myndigheder – men DFU’s problem er nok, at man er en institution under et erhvervsministerium, og her prioriteres havbrug frem for hensynet til ørredbestandene (og lystfiskerne).

Man kan blot sammenligne myndighedernes pinlige langmodighed med havbrugene med samme myndigheders ivrighed for at forringe lystfiskernes muligheder for et godt ørredfiskeri med det formål at spare fisketegnsmidler, der så kan bruges til andet. På dette felt har DFU rådgivet ivrigt!

 

Bjørn Larsen.