Forside

Aktuel

Issefjordens Ørredsammenslutning 

Oprindelige ørreder i Karup  Å 

Hormonforstyrrelse 

 Ørredudsætninger 

Regnbueørreder - faunaforurening    

Fiskehistorie fra Grønland

Links

Webmaster

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Danmarks Fiskeriundersøgelser Afdeling for Ferskvandsfiskeri

Sportsfiskerforeningen for Slagelse og Omegn v. Bjørn Larsen

Annertusog B 1062-202
3912 Manutsog                                            

Grønland      

Dato: 13. september 2005

J.nr.: 2005-253-0092/2

Brevnr. : 2005-101 Ref.: GR/tik

Kære Bjørn,

 

Tak for din og Jens O Jensens henvendelse vedr. udslip af regnbueørred fra firmaet "Musholm Lax". 

DFU kender alene til den refererede undersøgelse fra Dansk Akvakulturs nyhedsmeddelelse, men jeg må antage, at der udarbejdes en rapport over undersøgelsen, som senere vil blive tilsendt DFU. 

Der har formentlig været udslip af regnbueørred til danske vandområder lige så længe der har været opdræt i Danmark. Der kendes imidlertid ikke eksempler på at udslippet af regnbueørred har fort til opbyggelsen af stabile selvreproducerende bestande herhjemme.

I vandløbene er forekomsten af regnbueørred dog blevet mindre i de sidste 20 år som følge af at dambrugenes antal er reduceret og dambrugerne er blevet bedre til at passe på deres fisk. 

Der er ikke lavet mange undersøgelser omkring effekterne af regnbueørredens forekomst i danske vandområder. En enkelt undersøgelse ved Hald So har dog vist, at naturligt klækket yngel af regnbueørred fortrænges af ørredyngel hen over sommeren, hvilket er i overensstemmelse med udenlandske observationer. 

I forbindelse med masseudslip af store gydemodne regnbueørred, kunne der være god grund til at formode at disse, på grund af artens normale gydetidspunkt, der ligger senere end ørredens, ville kunne "gengrave" i ørredens gydebanker. Denne "gengravning" kunne tænkes at have fatale følger for ørredens ynglesucces. 

Den pågældende undersøgelse er j fr. Dansk Akvakulturs nyhedsmeddelelse foretaget af biolog Peter W. Henriksen, og der henvises her til, at denne "gengravning" selv ved massive udslip af regnbueørred, tilsyneladende ikke har større betydning i praksis, især i vandløbsområder over en vis bredde. 

Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU) er i færd med at revidere udsætningsplanerne for bl.a. Halleby Å og Tude Å. Især i sidstnævnte vandløb er der i august 2005, dvs. efter regnbueørredudslippet, flere steder fundet høje tætheder af ørredyngel, og der er tale om en klar fremgang for ørredbestanden i forhold til den forrige undersøgelse i 1997.

Dermed være ikke sagt, at udslippet af regnbueørred i Musholm Bugt ikke har en negativ indflydelse på ørredbestanden i Tude A, men det må konstateres at ørredbestanden, malt som antallet af 1/2-års ørred har været i stand til at vise fremgang på trods af disse udslip.

Der er endvidere ikke fundet regnbueørred i Tude A i forbindelse med undersøgelsen i august 2005.

Regnbueørred kan ikke krydses med ørred og få levedygtigt afkom. Der er således ingen grund til at frygte såkaldt "genetisk forurening" som følge af udslippene.

DFU er en sektorforskningsinstitution, der beskæftiger sig med forskning og rådgivning i fiskerirelaterede spørgsmål.

Godkendelse af produktionsvirksomheder, som akvakulturanlæg, herunder deres sikring mod udslip, sker så vidt j eg er orienteret i amterne, så i dette tilfælde må den godkendende myndighed være Vestsjællands Amt.

Den korrekte fremgangsmåde må derfor være, at I retter henvendelse til den ansvarlige myndighed, hvis I mener at f. eks. sikringen mod udslip af såkaldte faunafremmede elementer fra den pågældende virksomhed er for ringe.

Det er sandsynligt, at indvandringen af store mængder af store regnbueørred i et mindre vandsystem vil have en eller anden form for (negativ) effekt på det lokale økosystem, men de hidtidige undersøgelser viser dog, at arten heldigvis ikke er bestandsdannende i danske vandløb, og at dens forekomst selv i større mængder ikke forhindrer en fremgang for den naturlige ørredbestand.

Det skal afslutningsvis nævnes, at DFU er stærkt kritisk over evt. udbredelse af faunafremmede arter, herunder regnbueørred, i vores fersk og salte vande.